Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  UPUTE ZA POSLIJEDIPLOMANTE

UPIS POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA

Upis na poslijediplomski studij provodi se na temelju javnog natječaja koji sadrži podatke o uvjetima upisa, smjerovima studija, znanstvenom polju iz kojeg se održava studij, broju slobodnih mjesta na studiju, dokumentima koji se prilažu uz prijavu, troškovima studija te roku prijave i upisa.

Prijavni list za poslijediplomski doktorski studij

Upis u I. semestar

Upis u II. semestar

Upis u III. semestar

Upis u IV. semestar

Upis u V. semestar

Upis u VI. semestar

UPIS U I. SEMESTAR

Sukladno Pravilniku o poslijediplomskom doktorskom studiju „Pomorstvo“, odnosno članku 26. i članku 27. istoimenog pravilnika doktorandi odabiru (upisuju) temeljne predmete (predmet A).
Prilikom upisa u prvi semestar doktorandi odabiru po 2 predmeta (izabrana poglavlja), a 1 predmet je obvezno poglavlje, odnosno temeljni predmet (Znanstveno-istraživačke metode). Dodatno, doktorand izabire i jedan seminarski rad iz jednog poglavlja predmeta (A).

U Programu poslijediplomskog sveučilišnog studija "Pomorstvo" ćete pronaći popis predmeta (poglavlja) razvrstanih prema vrsti (temeljni i jezgreni) i modulima (smjerovima), obrazac za odabir kolegija te detaljni sadržaj svakog pojedinog predmeta (poglavlja) s generalijama svakog nositelja (životopis i radovi relevantni za izvođenje navedenog predmeta).

Nakon što popunite obrazac u prilogu, potrebno ga je vratiti e-mailom voditelju poslijediplomskog studija koji će nakon toga izvršiti analizu odabranih predmeta te shodno kriterijima obavijestiti Vas da li je potrebno izvršiti određene promjene u Vašem odabiru.

Kriteriji koji mogu utjecati na promjenu Vašeg odabira kolegija su:
   - opterećenost profesora;
   - nedostupnost profesora (odlazak na specijalizaciju, porodiljini dopust i sl.);
   - i drugi opravdani razlozi.

Nakon odabranih temeljnih predmeta (A) voditelj doktorskog studija će u suradnji s nositeljima kolegija izraditi raspored predavanja za odabrane kolegije i postaviti ga na internet stranice Pomorskog fakulteta u Rijeci.

Upis u 1. semestar - obrazac

Prijavnica za ispit

UPIS U II. SEMESTAR

Sukladno Pravilniku o poslijediplomskom doktorskom studiju „Pomorstvo“, odnosno članku 26. i članku 27. istoimenog pravilnika doktorandi nakon odslušanih kolegija prvog semestra (odnosno temeljnih predmeta smjera A) doktorskog studija doktorandi sukladno svom modulu (smjeru) odabiru (upisuju) jezgrene znanstveno-usmjeravajuće predmete (B).

Prilikom upisa u drugi semestar doktorandi sukladno svom modulu (smjeru) odabiru jezgrene znanstveno-usmjeravajuće predmete (B) i to na način da odabiru po 3 predmeta (izabrana poglavlja) iz svog modula te 1 predmet (izabrano poglavlje) iz bilo kojeg od ostalih modula.

U prilogu ćete pronaći popis predmeta (poglavlja) razvrstanih prema modulima (smjerovima), obrazac za odabir kolegija te detaljni sadržaj svakog pojedinog predmeta (poglavlja) s generalijama svakog nositelja (životopis i radovi relevantni za izvođenje navedenog predmeta).

Nakon što popunite obrazac u prilogu s 3 predmeta iz Vašeg modula i jednim predmetom iz jednog od drugih modula, popunjeni obrazac je potrebno vratiti e-mailom voditelju doktorskog studija koji će nakon toga izvršiti analizu odabranih predmeta te shodno kriterijima obavijestiti Vas da li je potrebno izvršiti određene promjene u Vašem odabiru.

Kriteriji koji mogu utjecati na promjenu Vašeg odabira kolegija su:
- opterećenost profesora;
- nedostupnost profesora (odlazak na specijalizaciju, porodiljini dopust i sl.);
- i drugi opravdani razlozi.

Nakon odabranih jezgrenih znanstveno-usmjeravajućih predmeta (B) voditelj doktorskog studija će u suradnji s nositeljima kolegija izraditi raspored predavanja za odabrane kolegije i postaviti ga na internet stranice Pomorskog fakulteta u Rijeci.

Upis u 2. semestar - obrazac

Prijavnica za ispit

UPIS U III. SEMESTAR

Uvjeti upisa za studente s punim radnim vremenom (redovni):

 1. Za upis u svaki semestar potrebna je ovjera prethodnog semestra.
 2. Podmireni troškovi poslijediplomskog studija – dio ili ukupni iznos (Članak 25.)*
 3. Položen predmet A - 20 ECTS (Članak 34.)**
 4. Odslušana polovica predavanja predmeta B – 20 ECTS (Članak 34.)***

Uvjeti upisa za studente s dijelom radnog vremena (izvanredni):

 1. Za upis u svaki semestar potrebna je ovjera prethodnog semestra.
 2. Podmireni troškovi poslijediplomskog studija – dio ili ukupni iznos (Članak 25.)*
 3. Odslušana predavanja predmeta A**

Obrazloženje:

* Troškove poslijediplomskog studija student je obvezan podmiriti prije početka određenog semestra, i to s jednakim udjelima od ukupnog iznosa školarine, ili odjednom prije upisa na poslijediplomski studij.

**Članak 27.: Temeljni predmet (A) - Izabrana poglavlja iz znanstvenoistraživačkih metoda (20 ECTS bodova). Predmeti se dijele na poglavlja koja su promjenjiva u zavisnosti o studentima i znanstvenim projektima koji su u tijeku. Poglavlja predaju istaknuti znanstvenici iz odgovarajućeg područja. Predavanja pretežito predstavljaju izvatke iz znanstvenih istraživanja kod nas i u svijetu i uvode studenta u istraživačke obveze.

Student izabire jedan seminarski rad iz jednog kolegija (poglavlja) predmeta (A). Struktura pojedinog predmeta određuje se za svaki ciklus doktorskoga studija.

***Članak 27.: Jezgreni znanstveno-usmjeravajući predmet (B) - Svaki smjer ima jedan predmet koji sadrži izabrana poglavlja (30 ECTS bodova).

U indeks i u dopunsku ispravu o studiju upisuju se imena svih nositelja kolegija na predmetu. 

UPIS U IV. SEMESTAR

Doktorand prilikom upisa u IV. semestar, nakon odabira područja i mentora (i komentora / neobvezno) za istraživanje, mora predati i izjavu mentora (i komentora / neobvezno)  o prihvaćanju Istraživanja pod mentorstvom. Shodno navedenome upisi u IV. semestar vršiti će se po sljedećem protokolu:

Zadovoljenje uvjeta za upis u IV. semestar prema članku 34. Pravilnika, a koji su:

 1. Položen predmet A
 2. Odslušana predavanja predmeta B i
 3. Završeno i položeno istraživanje C

Doktorand mora ispuniti i poslati sljedeće obrasce:

 1. Generalni obrazac za upis u IV. semestar
 2. Pisana suglasnost za Istraživanje pod mentorstvom

 Doktorand ujedno mora uz ispunjene obrasce uplatiti i ratu za upis u IV. semestar.

Kao dokaz o ispunjenim obvezama potrebnim za upis u IV. semestar te radi upisa u IV. semestar doktorand mora poslati/dati indeks na uvid i ujedno tada ispuniti upisni list.

Četvrti semestar završava popunjavanjem Izvješća o izvedenoj nastavi (u prilogu) od strane mentora (i komentora ako je imenovan) i javnom obranom teme doktorske disertacije, pred povjerenstvom koje je imenovalo Fakultetsko vijeće nositelja studija. Postupak i potrebni obrasci za obranu teme navedeni su u Pravilniku (čl. 37 – 41.).

Potrebno je napomenuti da osoba za Istraživanje pod mentorstvom ne mora kasnije biti i mentor. Istraživanje pod mentorstvom služi kao priprema za obranu teme doktorske disertacije, odnosno mentor pomaže studentu u pripremi teme i hipoteza doktorske disertacije, upućuje studenta na literaturu i primjenu odgovarajućih znanstveno istraživačkih metoda.

Generalni obrazac za upis u IV. semestar

Obrazac za prijavu teme

Izvješće o izvedenoj nastavi - Predmet D

UPIS U V. SEMESTAR

Sukladno pravilniku, uvjeti za upis V. semestra su:

        1.   položeni predmeti A,B,C

        2.   prihvaćena tema doktorskoge disertacije

Nakon obrane teme doktorske disertacije, Fakultetsko vijeće imenuje studentu mentora te započinje izrada doktorske disertacjie (E).

Studentu se za mentora odnosno komentora iznimno, može imenovati osoba izvan redova nastavnika nositelja studija ili suradnih ustanova koja je izabrana u znanstveno nastavno ili znanstveno zvanje.

Mentor pomaže studentu u izradi doktorske disertacije i zadužen je za stručno vođenje studenta tijekom izrade doktorske disertacije. Mentor preuzima od mentora-istraživača obvezu stručnog vođenja studenta tijekom obrane teme doktorske disertacije te izrade doktorske disertacije. Mentor-istraživač i mentor najčešće su iste osobe.

Student može doktorsku disertacijeu predati na ocjenu nakon obavljenih svih studijskih obveza utvrđenih studijskim programom poslijediplomskog studija i po proteku najmanje 10 mjeseci od dana obrane teme. Student mora doktorsku disertaciju predati na ocjenu u roku od najviše pet godina od dana prihvaćanja teme doktorske disertacije na Fakultetskom vijeću.

UPIS U VI. SEMESTAR

 Uvjet za upis VI. semestra je potvrda mentora o obavljenom istraživačkom radu na doktorskoj disertaciji u iznosu od najmanje 50 ECTS bodova. Nakon izrade doktorske disertacije, student pokreće postupak za ocjenu doktorske disertacije podnošenjem zahtjeva tajniku poslijediplomskog studija, u pisanom obliku.

Zahtjevu se prilaže:

     - pisana suglasnost mentora da rad zadovoljava kriterije doktorske disertacije,
    - dovršena doktorska disertacija u pisanom obliku u dovoljnom broju neuvezanih primjeraka za članove Povjerenstva i za tajnika studija,
     - životopis,
     - indeks,
     - kratak sažetak doktorske disertacije (20-30 redaka)

Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije dostavlja Fakultetskom vijeću svoje izvješće o ocjeni doktorske disertacije u pisanom obliku. Obrani doktorske disertacije može pristupiti student koji je položio sve ispite i ispunio sve obveze doktorskog studija. Obrana doktorske disertacije je javna i mora se održati najkasnije u roku od tri mjeseca od dana kada je Fakultetsko vijeće prihvatilo pozitivnu ocjenu doktorske disertacije Kada student pri obrani izloži sadržaj doktorske disertacije, članovi Povjerenstva za obranu doktorske disertacije postavljaju pitanja i iznose primjedbe na rad, a mogu tražiti i objašnjenja u vezi s radom i obranom.

Izvješće o izvedenoj nastavi - Predmet E

Pravilnik o izradi i opremanju doktorskih radova Sveučilišta u Rijeci