Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  POSTUPAK JAVNE NABAVE

 

OPĆI I KONTAKT PODACI

Sve potrebne informacije (naziv naručitelja, opći podaci, kontakt podaci...) sadržani su u svakoj pojedinačnoj objavi javne nabave.

Podaci o naručitelju:

SVEUČILIŠTE U RIJECI

POMORSKI FAKULTET U RIJECI

Studentska 2, 51000 Rijeka

MBS: 1580485

OIB: 76722145702

Telefon: 051/338 411

Glavna adresa naručitelja (URL): http://www.pfri.uniri.hr


Javna nabava

Ovlaštenik za postupke javne nabave:

Alana Vukić, mag.iur., Pomoćnik tajnika

Kontakti:

Pomorski fakultet u Rijeci, 51 000 Rijeka, Studentska 2

tel.: 051/338 411

e-mail: avukelic@pfri.hr

Ovlašteni predstavnici Naručitelja sa važećim certifikatom u području javne nabave:

- ALANA VUKIĆ, mag. iur.,

  Pomoćnik tajnika

  Telefon: 051/338 411

  E-mail adresa: avukelic@pfri.hr

 - prof. dr. sc. VINKO TOMAS

  Telefon: 051/338 411

  E-mail adresa: tomas@pfri.hrpdfPregled sklopljenih ugovora 2018, 2019.

pdfPlan nabave za 2019. godinu

pdf1.Rebalans plana nabave za 2019.

pdf2.Rebalans plana nabave za 2019.

pdf3.Rebalans plana nabave za 2019.

pdfPregled sklopljenih ugovora - 31.12.2018.

pdfPlan nabave za 2018. godinu

pdfRebalans plana nabave za 2018.

pdfRegistar ugovora o javnoj nabavi

pdfPlan nabave za 2017. godinu

pdf1.Rebalans plana nabave za 2017.

pdfPregled sklopljenih ugovora - 31.12.2017.

pdf2.Rebalans plana nabave za 2017.

pdf3.Rebalans plana nabave za 2017.

pdfPravilnika o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga PFRI

pdfPrikaz provedenih postupaka jednostavne nabave u 2017.

pdfPlan nabave za 2016. godinu

pdf1.Rebalans plana nabave za 2016.

pdf 2.Rebalans plana nabave za 2016.

pdfProcedura zaprimanja računa PFRI.


Postupci u tijeku

Izjave ovlaštenih osoba javne nabave


Javni naručitelj Pomorski fakultet u Rijeci izjavljuje da sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16) nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.