Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  SUSTAV KVALITETE

U skladu s misijom, vizijom i ciljevima Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, utvrđuje se


POLITIKA KVALITETE
POMORSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U RIJECI


Pomorski fakultet u Rijeci opredjeljuje se za upravljanje i osiguravanje kvalitete obavljanja svih registriranih osnovnih i pratećih djelatnosti Fakulteta. Politika kvalitete, kao sastavni dio poslovne politike Fakulteta, opredjeljuje se za razvoj kvalitete kroz:
− unapređivanje sustava upravljanja kvalitetom sukladno normi ISO 9001:2015 odnosno HRN EN ISO 9001:2015 te unapređivanje sustava osiguravanja kvalitete na temelju Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) te primjenu nacionalnih i sveučilišnih kriterija (normi) kvalitete;
− unapređivanje i provedbu preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studijskih programa temeljenih na ishodima učenja te usmjerenih prema cjeloživotnom učenju sukladno potrebama gospodarstva i društvene zajednice;
− aktivno uključivanje studenata u obrazovni proces i ostale aktivnosti Fakulteta;
− unapređivanje programa izobrazbe odnosno programa stalnog stručnog usavršavanja pomoraca radi stjecanja odgovarajućih svjedodžbi o osposobljenosti u skladu s međunarodnim konvencijama (STCW), kao i programa cjeloživotnog obrazovanja;
− unapređivanje znanstvenoistraživačkog i stručnog rada te znanstvenih i stručnih istraživanja u domeni pomorstva i komplementarnih djelatnosti radi postizanja izvrsnosti i aktivne povezanosti s gospodarstvom i društvenom zajednicom;
−razvijanje multidisciplinarnih znanstvenih istraživanja u domeni pomorstva i komplementarnih djelatnosti;
− stvaranje poticajnog okruženja za rad na Fakultetu;
− racionalno, standardizirano i svrsishodno korištenje ljudskih i materijalnih resursa, konstantan nadzor kvalitete svih aktivnosti koje se provode na Fakultetu, kao i konkurentnost i međunarodnu kompetitivnost nastavnog, znanstvenog i znanstvenoistraživačkog rada;
− transparentnost u radu i društveno odgovorno poslovanje ispitujući zadovoljstvo korisnika Fakulteta.

Dekan
Prof. dr. sc. Alen Jugović, v. r

Sustav upravljanja kvalitetomISO_9001CRS Custom

Uspostavljen dokumentirani sustav upravljanja kvalitetom, temeljen na općim zahtjevima norme ISO 9001:2015 odnosno HRN EN ISO 9001:2015 certificiran je 2001. godine od strane ovlaštenih certifikacijskih organizacija Bureau Veritas i Hrvatskog registra brodova.


Ovim sustavom upravljanja kvalitetom obuhvaćeni su svi poslovni procesi u obavljanju registriranih djelatnosti Fakulteta, kao i svi poslovni procesi u funkciji podrške obavljanju tih djelatnosti, a doprinos postignuću ciljeva utvrđene politike kvalitete Fakulteta trajna je obveza svih njegovih zaposlenika i vanjskih suradnika


Dokumentacija uspostavljenog sustava upravljanja kvalitetom:

  1. Poslovnik kvalitete,
  2. Planovi kvalitete,
  3. Planovi redovite unutarnje ocjene (audita) sustava upravljanja kvalitetom i
  4. Dokumentirani zapisi.


hrb
bureau

Sustav osiguravanja kvalitete

Sustav osiguravanja kvalitete Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci temelji se na Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i Europskim smjernicama i preporukama za osiguravanje kvalitete te drugim relevantnim zakonima i dokumentima. Definiran je Pravilnikom o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Sveučilišta u Rijeci, Pravilnikom o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Pomorskog fakulteta u Rijeci i Priručnikom za kvalitetu studiranja Sveučilišta u Rijeci.


Dokumentacija uspostavljenog sustava osiguravanja kvalitete:


Dokumenti Pomorskog fakulteta:

Pravilnik o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Pomorskog fakulteta u Rijeci (2014.)
Pravilnik o studiranju na Pomorskom fakultetu (2016.)
Pravilnik o poslijediplomskom sveučilišnom studiju Pomorstvo (2017)


Dokumenti Sveučilišta u Rijeci:

Pravilnik o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Sveučilišta u Rijeci (2013)
Priručnik za kvalitetu studiranja na Sveučilištu u Rijeci (2016)


Drugi dokumenti:

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju


Jedinice sustava za kvalitetu Fakulteta

Odbor za kvalitetu:

1. Izv. prof. dr. sc. Ana Perić Hadžić – predsjednica Odbora, prodekanica za poslovne odnose (predstavnica Uprave)
2. Izv. prof. dr. sc. Igor Rudan, član, prodekan za nastavu i studente (predstavnik nastavnog osoblja)
3. Izv. prof. dr. sc. Ines Kolanović, član, koordinatorica za sustav upravljanja kvalitetom
4. Maša Šarar Nežić, dipl. iur., član, tajnica Fakulteta, predstavnica administrativnog i tehničkog osoblja
5. Mladen Jardas – član (predstavnik suradnika)
6. Mateo Rudan – član, student (predstavnik studenata)
7. Ognjen Ružić, dipl. ing. – član, (predstavnik vanjskih korisnika)


Koordinatorica za sustav upravljanja kvalitetom

Izv. prof. dr. sc. Ines Kolanović