Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  LOGISTIKA I MENADŽMENT U POMORSTVU I PROMETU


STUDIJSKI PROGRAM

Dokument Opis kolegija

OPIS KOLEGIJA

Dokument Opis kolegija

IZVEDBENI PLAN

Dokument Opis kolegija

IZVEDBENI PROGRAM

Dokument Opis kolegija

KOLEGIJ I TEME ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA

Dokument Opis kolegija 

- Raspored studenata po kolegijima za izradu diplomskog rada Opis kolegija

UPUTE ZA PRIJAVU DIPLOMSKOG RADA

Koraci odabira mentora putem Studomata   Obavijest o odabiru mentora

RED PREDAVANJA

ZIMSKI SEMESTAR (I)

      Pr. Vj. ECTS
1. Dr.sc. Dragan Čišić
UPRAVLJANJE DOBAVNIM LANCEM 2 2 6
2. Dr.sc. Ana Perić Hadžić METODOLOGIJA ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOG RADA 2 0 4
3. Dr.sc. Alen Jugović
EKONOMIKA I ORGANIZACIJA POMORSKOPUTNIČKOG PROMETA 2 1 6


U I.semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 14 ECTS bodova

      Pr. Vj. ECTS
1. Dr.sc. Tibor Poganj PRIMIJENJENA MATEMATIKA 2 2 6
2. Dr.sc. Hrvoje Baričević
Dr.sc. Mirjana Kovačić
PROMET U TURIZMU 2 1 4
3. Dr.sc. Edvard Tijan UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA 2 0 4
4. Dr.sc. Borna Debelić UPRAVLJANJE U JAVNOM SEKTORU 2 1 4
5. Dr.sc. Svjetlana Hess TEHNOLOŠKI PROCESI U PROMETU 2 2 6
6. Dr.sc. Neven Grubišić TEHNOLOGIJA RIJEČNOG PROMETA 2 1 5
7. Dr.sc. Lovro Maglić MORSKE TEHNOLOGIJE 2 1 6
8. Dr.sc. Axel Luttenberger PRAVNO UREĐENJE POMORSKOG DOBRA I MORSKIH LUKA 2 0 4


LJETNI SEMESTAR (II)

      Pr. Vj. ECTS
1. Dr.sc. Dražen Žgaljić POMORSKA I PROMETNA POLITIKA 2 1 6
2. Dr.sc. Edvard Tijan
POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI 2 1 6
3. Dr.sc. Ana Perić Hadžić EKONOMIJA ZA MENADŽERE 2 1 6


U II. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 12 ECTS bodova.

      Pr. Vj. ECTS
1. Dr.sc. Ines Kolanović KVALITETA U POMORSTVU 2 0 4
2. Dr.sc. Serđo Kos INTEGRALNI I MULTIMODALNI TRANSPORT 2 2 5
3. Dr.sc. Neven Grubišić PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE PROMETNIH TERMINALA 2 0 4
4. Dr.sc. Vlado Frančić MEĐUNARODNI SUSTAV POMORSKE SIGURNOSTI 2 1 5
5. Dr.sc. Ljudevit Krpan LOGISTIKA U KOPNENOM PROMETU 2 0 4
6. Dr.sc. Tanja Poletan Jugović PROMETNI TOKOVI PUTNIKA 2 0 4
7. Dr.sc. Siniša Vilke URBANI PROMET I OKOLIŠ 2 1 5
8. Dr.sc. Borna Debelić EKONOMIKA KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA 2 0 4


ZIMSKI SEMESTAR (III)

  Pr. Vj ECTS
1. Dr.sc. Dragan Čišić
MODELIRANJE I SIMULACIJE 2 2 6
2. Dr.sc. Ana Perić Hadžić
Dr.sc. Dražen Žgaljić
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA 2 1 5
3. Dr.sc.Borna Debelić
FINANCIRANJE U POMORSTVU 2 1 6

           
U III. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 13 ECTS bodova.

     

Pr.

Vj.

ECTS

1. Dr.sc.Borna Debelić BRODARSKI I LUČKI MENADŽMENT 2 1 4
2. Dr.sc. Mirano Hess UPRAVLJANJE OBALNIM PODRUČJEM 2 1 5
3. Dr.sc.  Tibor Poganj STOHASTIČKI PROCESI 2 2 6
4. Dr.sc. Čedomir Dundović
Dr.sc. Livia Maglić
PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE LUKA NAUTIČKOG TURIZMA 2 1 4
5. Dr.sc. Axel Luttenberger PROMETNO PRAVO EUROPSKE UNIJE 2 0 4
6. Dr.sc. Siniša Vilke
PLANIRANJE KOPNENIH PROMETNIH SUSTAVA 2 1 6
7. Dr.sc. Đani Mohović UPRAVLJANJE RIZIKOM U POMORSTVU 3 1 5


LJETNI SEMESTAR (IV)

u IV. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 15 ECTS bodova

     

Pr.

Vj

ECTS

1. Dr.sc. Svjetlana Hess TEORIJA REDOVA ČEKANJA 2 2 6
2. Dr.sc. Jasmin Ćelić INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI 2 2 5
3. Dr.sc. Axel Luttenberger PRAVO OKOLIŠA 2 0 4
4. Dr.sc. Dragan Čišić UPRAVLJANJE ZALIHAMA 2 1 5
5. Dr.sc. Bojan Hlača DISTRIBUCIJSKI CENTRI 2 0 4
6. Dr.sc. Jakov Karmelić MEĐUNARODNO POMORSKO POSLOVANJE 2 1 5

 

  Pr. Vj ECTS
    IZRADA DIPLOMSKOG RADA     15